Ticket #4809: media.bg.locale

File media.bg.locale, 4.2 KB (added by cssvb94, 12 years ago)
Line 
11 Bulgarian x-vnd.Haiku-Media 1721947718
2Show Volume Control on Deskbar Media views Покажи регулатора на нивото на звука в Deskbar
3Audio Input: Media views Звуков Вход:
4Restarting Media Services\nStarting Media Server…\n Media Window Рестартиране на Медия Сървъра\nСтартиране на Медия Сървъра…\n
5Video Input: Media views Видео Вход:
6Waiting for media_server to quit. Media Window Изчакайте Медия Сървъра да преустанови работа.
7Defaults Media views По подразбиране
8Stopping Media Server… Media Window Спиране на Медия Сървъра…
9Video Output: Media views Видео Изход::
10Enable Real-Time Audio Media views Аудио режим в реално време
11Quit Media Window Изход
12OK Media Window Ок
13Enabling Real-Time Video allows system to perform video operations as fast and smoothly as possible. It achieves optimum performance by using more RAM.\n\nOnly enable this feature if you need the lowest latency possible. Media views Режимът на видео в реално време позволява видео операциите да бъдат възможно най-бързи и с плавни преходи. Постига се оптимална производителност чрез използване на повече RAM памет.\n\nВключете тази услуга само ако се нуждаете от възможно най-малка латентност.
14Default Nodes Media views По подразбиране
15Starting Media Server… Media Window Стартиране на Медия Сървъра…
16Restart the Media Server to apply changes. Media views Рестартиране на Медия Сървъра за прилагане на корекциите.
17Done Shutting Down. Media Window Процеса на спиране приключи.
18Cleaning Up. Media Window Изчистване.
19Telling media_addon_server to quit. Media Window Заявка за спиране към Медия Сървъра.
20Enable Real-Time Video Media views Видео режим в реално време
21This hardware has no controls. Media Window Това устройство няма контролни линии.
22Restarting Media Services\nShutting down Media Server\n Media Window Рестартиране на мултимедийните услуги\nСпиране на Медия Сървъра\n
23Audio Output: Media views Аудио изход:
24Start Media Server Media Window Стартиране на Медия Сървъра
25Audio Settings Media Window Настройки звука
26Could not connect to the Media Server.\nWould you like to start it ? Media Window Няма връзка с Медия Сървъра\n Желаете ли да го стартирате?\n
27Ready For Use… Media Window Готов…
28Real-Time Media views Реално време
29Restart Media Services Media views Рестартиране на Медия Сървъра
30Enabling Real-time Audio allows system to record and play audio as fast as possible. It achieves this performance by using more CPU and RAM.\n\nOnly enable this feature if you need the lowest latency possible. Media views Режимът на обработката на звук в реално време позволява аудио операциите да бъдат възможно най-бързи и с плавни преходи. Постига се оптимална производителност чрез използване на повече RAM памет и процесорни ресурси.\n\nВключете тази услуга само ако се нуждаете от възможно най-малка латентност.
31Couldn't remove Volume control in Deskbar: %s\n Media Window Невъзможно е премахването на регулатора на нивото на звука от Deskbar : %s\n
32Couldn't add Volume control in Deskbar: %s\n Media Window Невъзможно е добавянето на регулатора на нивото на звука към Deskbar: %s\n
33Media Media Window Media
34Channel: Media views Канал: