Ticket #5642: x-vnd.Haiku-bootman_fi.patch

File x-vnd.Haiku-bootman_fi.patch, 7.7 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
 • data/catalogs/apps/bootman/fi.catkeys

   
   11   finnish x-vnd.Haiku-bootman 88430815
   2The boot manager has been successfully installed on your system.    BootManagerController       Alkulataushallinta on asennettu onnistuneesti järjestelmääsi.
   3After two seconds   DefaultPartitionPage        Kahden sekunnin kuluttua
   4The old Master Boot Record was successfully save to %s. BootManagerController       Vanha Master Boot Record tallennettiin onnistuneesti kohteeseen %s.
   5At least one partition must be selected!    BootManagerController       Vähintään yksi osio on valittava!
   6The old Master Boot Record could not be saved to %s BootManagerController       Vanhaa Master Boot Record ei voitu tallentaa kohteeseen %s
   7Restore MBR BootManagerController   Button  Palauta MBR
   8The Master Boot Record (MBR) of the boot device:\n\t%s\nwill now be saved to disk. Please select a file to save the MBR into.\n\nIf something goes wrong with the installation or if you later wish to remove the boot menu, simply run the bootman program and choose the 'Uninstall' option.  BootManagerController       Alkulatauslaitteen Master Boot Record (MBR):\n\t%s\ntallennetaan nyt levylle. Valitse tiedosto, mihin MBR tallennetaan.\n\nJos jokin menee asennuksessa väärin tai jos haluat myöhemmin poistaa alkulatausvalikon, suorita yksinkertaisesti bootman-ohjelma ja valitse 'Uninstall'-valitsin.
   9About to restore the Master Boot Record (MBR) of %disk from %file. Do you wish to continue? BootManagerController   Don't translate the place holders: %disk and %file  Levyn %disk Master Boot Record (MBR) palautetaan tiedostosta %file. Haluatko jatkaa?
   10An error occurred writing the boot menu. The Master Boot Record might be destroyed, you should restore the MBR now! BootManagerController       Tapahtui virhe kirjoitettaessa alkulatausvalikkoa. Master Boot Record saattaa olla vaurioitunut, sinun on palautettava MBR nyt!
   11Timeout: %s DefaultPartitionPage        Aikavalvonta: %s
   12Select  FileSelectionPage   Button  Valitse
   13After four seconds  DefaultPartitionPage        Neljän sekunnin kuluttua
   14Choose this option to install a boot menu, allowing you to select which operating system to boot when you turn on your computer.    EntryPage       Valitse tämä valitsin asentaaksesi alkulatausvalikon, joka sallii sinun valita, mikä käyttöjärjestelmä alkuladataan kun käynnistät tietokoneesi.
   15Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is the file that was created when the boot manager was first installed.  BootManagerController       Paikallista Master Boot Record (MBR) -tietueen tallennustiedosto, josta se voidaan palauttaa. Tämä on tiedosto, joka luotiin silloin kun alkulataushallinta asennettiin ensimmäisen kerran.
   16Next    WizardView  Button  Seuraava
   17Please specify a default partition and a timeout.\nThe boot menu will load the default partition after the timeout unless you select another partition. You can also have the boot menu wait indefinitely for you to select a partition.\nKeep the 'ALT' key pressed to disable the timeout at boot time.   DefaultPartitionPage        Määritä oletusosio ja aikavalvonta.\nAlkulatausvalikko lataa oletusosion aikavalvonta-ajan kuluttua, jollet valitse muuta osiota. Voit valita myös alkulatausvalikon odottamaan toistaiseksi, kun valitset osiota.\nPitämällä 'ALT'-näppäin painettuna otat pois käytöstä aikavalvonnan alkulatauksen aikana.
   18After one second    DefaultPartitionPage        Yhden sekunnin kuluttua
   19The partition table of the first hard disk is not compatible with Boot Manager.\nBoot Manager needs 2 KB available space before the first partition.    BootManagerController       Ensimmäisen kiintolevyn osiotaulu ei ole yhteensopiva alkulataushallinnan kanssa.\nAlkulataushallinta tarvitsee 2 kilotavua käytettävissä olevaa tilaa ennen ensimmäistä osiota.
   20The following partitions were detected. Please check the box next to the partitions to be included in the boot menu. You can also set the names of the partitions as you would like them to appear in the boot menu.    PartitionsPage      Havaittiin seuraavat osiot. Osio sisällytetään alkulatausvalikkoon valitsemalla osion viereinen valintaruutu. Voit myös asettaa osioiden nimet niin kuin haluat niiden näkyvän alkulatausvalikossa.
   21After one minute    DefaultPartitionPage        Yhden minuutin kuluttua
   22The Master Boot Record of the boot device (%s) has been successfully restored from %s.  BootManagerController       Alkulatauslaitteen (%s) Master Boot Record palautettiin onnistuneesti tiedostosta %s.
   23Haiku Boot Manager  BootManager About text title    Haiku-alkulataushallinta
   24Write boot menu BootManagerController   Button  Kirjoita alkulatausvalikko
   25Choose this option to remove the boot menu previously installed by this program.\n  EntryPage       Valitse tämä valitsin tämän ohjelman aiemmin asentaman alkulatausvalikon poistamiseksi.\n
   26The Master Boot Record could not be restored!   BootManagerController       Master Boot Record -tietuetta ei voitu palauttaa!
   27Default Partition   DefaultPartitionPage    Title   Oletusosio
   28After five seconds  DefaultPartitionPage        Viiden sekunnin kuluttua
   29Back    BootManagerController   Button  Takaisin
   30Installation of boot menu completed BootManagerController   Title   Alkulatausvalikon asennus onnistui
   31File:   FileSelectionPage   Text control label  Tiedosto:
   32Previous    WizardView  Button  Edellinen
   33About to write the following boot menu to the boot disk (%s). Please verify the information below before continuing.    BootManagerController       Seuraavaa alkulatausvalikkoa ollaan kirjoittamassa alkulatauslevylle (%s). Vahvista ennen jatkamista alla olevat tiedot.
   34Boot Manager    BootManagerWindow   Window Title    Alkulataushallinta
   35Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is the file that was created when the boot manager was first installed.  UninstallPage       Paikallista Master Boot Record (MBR) -tietueen tallennustiedosto, josta se voidaan palauttaa. Tämä on tiedosto, joka luotiin silloin kun alkulataushallinta asennettiin ensimmäisen kerran.
   36Old Master Boot Record Saved failure    BootManagerController   Title   Vanhan Master Boot Record -tietueen tallennusvirhe
   37Next    BootManagerController   Button  Seuraava
   38Never   DefaultPartitionPage        Ei koskaan
   39Unnamed %d  LegacyBootDrive Default name of a partition whose name could not be read from disk; characters in codepage 437 are allowed only Nimetön %d
   40written by  BootManager     tekijä:
   41Boot Manager is unable to read the partition table! BootManagerController       Alkulataushallinta ei kykene lukemaan osiotaulua!
   42OK  BootManager     Valmis
   43Copyright %year, Haiku Inc.\n   BootManager Leave %year untranslated    Copyright %year, Haiku Inc. \n
   44Unknown LegacyBootDrive Text is shown for an unknown partition type Tuntematon
   45Backup Master Boot Record   BootManagerController   Title   Varmuuskopioi Master Boot Record
   46About to write the boot menu to disk. Are you sure you want to continue?    BootManagerController       Alkulatausvalikkoa ollaan kirjoittamassa levylle. Oletko varma, että haluat jatkaa?
   47Default Partition:  DefaultPartitionPage    Menu field label    Oletusosio:
   48Partitions  DefaultPartitionPage    Pop up menu title   Osiot
   49Summary BootManagerController   Title   Yhteenveto
   50OK  BootManagerController   Button  Valmis
   51Immediately DefaultPartitionPage        Heti
   52Done    BootManagerController   Button  Valmis
   53After three seconds DefaultPartitionPage        Kolmen sekunnin kuluttua
 • src/apps/bootman/Jamfile

   
  4242    UninstallPage.cpp
  4343    WizardView.cpp
  4444    : en.catalog
  45     : de.catkeys es.catkeys ja.catkeys
   45    : de.catkeys es.catkeys fi.catkeys ja.catkeys
  4646    ;