Ticket #4809: bg.catkeys

File bg.catkeys, 3.3 KB (added by cssvb94, 12 years ago)

Appearance BG locale

Line 
11 Bulgarian x-vnd.Haiku-Appearance 959674221
2Navigation Pulse Colors tab Навигация Pulse
3Shadow Colors tab Сянка
4On AntialiasingSettingsView Включено
5Defaults APRWindow По подразбиране
6Grayscale AntialiasingSettingsView Нива на сиво
7Shine Colors tab Сияние
8Off AntialiasingSettingsView Изключено
9Anti-aliasing type: AntialiasingSettingsView Тип заглаждане:
10Success Colors tab Успех
11Inactive Window Tab Colors tab Неактивен
12Failure Colors tab Неуспех
13Hinting menu AntialiasingSettingsView Омекотяване (Hinting)
14Control Border Colors tab Управление на границите
15Document Background Colors tab Фон на документа
16Revert APRWindow Връщане
17Selected Menu Item Border Colors tab Рамка на избран елемент от меню
18Selected Menu Item Text Colors tab Цвят на избран текст от меню
19Antialiasing APRWindow Заглаждане (Antialiasing)
20Window Tab Text Colors tab Цвят на текст на табове
21Tooltip Background Colors tab Фон на подсказваш текст
22Document Text Colors tab Текст на документа
23Navigation Base Colors tab Основа на навигация
24Menu Background Colors tab Фон на меню
25Appearance APRWindow Външен вид
26Control Background Colors tab Управление на фона
27Colors APRWindow Цвят
28Panel Background Colors tab Фон на панел
29Window Tab Colors tab Загалвие на меню
30Reduce colored edges filter strength: AntialiasingSettingsView Ниво на намаляване цветността на контура на символите
31Subpixel based anti-aliasing in combination with glyph hinting is not available in this build of Haiku to avoid possible patent issues. To enable this feature, you have to build Haiku yourself and enable certain options in the libfreetype configuration header. AntialiasingSettingsView Субпикселното базирано заглаждане в комбинация с омекотяване на символите не е достъпно в тази версия на Haiku за да се избегнат патентни проблеми. За да се разреши за използване, трябва да компилирате ваша версия на Haiku и да разрешите тези опции в libfreetype хедър файла.
32Menu Item Text Colors tab Текст на меню
33Monospaced Fonts Only AntialiasingSettingsView Само за monospaced шрифтове
34LCD subpixel AntialiasingSettingsView Настройка на LCD подпикселно заглаждане
35Inactive Window Tab Text Colors tab Текст на неактивен прозорец
36Strong AntialiasingSettingsView Силен
37Control Highlight Colors tab Управление выделением
38Control Text Colors tab Управление на текст
39Tooltip Text Colors tab Подсказващ текст
40Antialiasing menu AntialiasingSettingsView Меню заглаждане
41Selected Menu Item Background Colors tab Фон на избран елемент от меню
42Glyph hinting: AntialiasingSettingsView Омекотяване (Hinting):
43Panel Text Colors tab Текстов панел