Ticket #5304: DriveSetUp.nl.catkeys

File DriveSetUp.nl.catkeys, 7.2 KB (added by Meanwhile, 13 years ago)
Line 
11 dutch x-vnd.Haiku-DriveSetup 3321530449
2Delete MainWindow Verwijder
3Are you sure you want to initialize the selected partition? After entering the initialization parameters, you can abort this operation right before writing changes back to the disk. MainWindow Bent u zeker dat u de geselecteerde partitie wilt initialiseren? Na het invoeren van de initialisatieparameters kunt u deze operatie afbreken tot vlak voor het terugschrijven van de veranderingen naar de schijf.
4Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on the selected partition will be irretrievably lost if you do so! MainWindow Bent u zeker dat u de veranderingen nu wilt terugschrijven naar de schijf?\n\nU zult alle gegevens op de geselecteerde partitie onherroepelijk kwijt zijn als u dit doet!
5Rescan MainWindow Opnieuw afzoeken
6OK MainWindow OK
7Could not aquire partitioning information. MainWindow Kon geen partitie-informatie verkrijgen.
8There's no space on the partition where a child partition could be created. MainWindow De partitie heeft geen ruimte waarin een onderliggende partitie kan worden gemaakt.
9<empty> DiskView <leeg>
10Unable to find the selected partition by ID. MainWindow Kan de geselecteerde partitie niet vinden op basis van ID.
11Select a partition from the list below. DiskView Selecteer een partitie uit onderstaande lijst.
12%.1f TB Support %.1f TB
13No disk devices have been recognized. DiskView Er zijn geen schijfapparaten herkend.
14The selected disk is read-only. MainWindow De geselecteerde schijf is alleen-lezen.
15Partition name: CreateParamsPanel Naam partitie:
16Initialize MainWindow Initialiseer
17Could not mount partition %s. MainWindow Kon partitie %s niet betrekken.
18The partition %s is already unmounted. MainWindow De paritie %s is al onttrokken.
19Failed to initialize the partition. No changes have been written to disk. MainWindow Kon de partitie niet initialiseren. Er zijn geen veranderingen naar de schijf geschreven.
20Failed to delete the partition. No changes have been written to disk. MainWindow Kon de partitie niet verwijderen. Er zijn geen veranderingen naar de schijf geschreven.
21Partition type: CreateParamsPanel Soort partitie:
22Are you sure you want to initialize the partition \"%s\"? After entering the initialization parameters, you can abort this operation right before writing changes back to the disk. MainWindow Bent u zeker dat u de partitie \"%s\" wilt initialiseren? Na het invoeren van de initialisatieparameters kunt u deze operatie afbreken tot vlak voor het terugschrijven van de veranderingen naar de schijf.
23Could not delete the selected partition. MainWindow Kon de geselecteerde partitie niet verwijderen.
24Error: MainWindow in any error alert Fout:
25Partition %ld DiskView Partitie %ld
26The partition %s has been successfully initialized.\n MainWindow De partitie %s werd met succes geïnitialiseerd.\n
27Initialization of the partition %s failed. (Nothing has been written to disk.) MainWindow Initialisatie van de partitie %s is mislukt. (Er is niets naar de schijf geschreven.)
28Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on the partition will be irretrievably lost if you do so! MainWindow Bent u zeker dat u de veranderingen nu wilt terugschrijven naar de schijf?\n\nU zult alle gegevens op de partitie onherroepelijk kwijt zijn als u dit doet!
29Mounted at PartitionList Betrokken op
30Failed to initialize the partition %s!\n MainWindow Initialisatie van partitie %s is mislukt!\n
31There was an error acquiring the partition row. MainWindow Er is een fout ontstaan bij het verkrijgen van de partitieregel.
32You need to select a partition entry from the list. MainWindow U dient een partitie uit de lijst te selecteren.
33Format (not implemented) MainWindow Formatteer (niet geïmplementeerd)
34The currently selected partition does not have a parent partition. MainWindow De nu geselecteerde partitie heeft geen bovenliggende partitie.
35Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on the selected disk will be irretrievably lost if you do so! MainWindow Bent u zeker dat u de veranderingen nu wilt terugschrijven naar de schijf?\n\nU zult alle gegevens op de geselecteerde schijf onherroepelijk kwijt zijn als u dit doet!
36Offset: %ld MB Support Plaats: %ld MB
37Write changes MainWindow Schrijf veranderingen
38There was an error preparing the disk for modifications. MainWindow Fout tijdens het voorbereiden van de schijf voor aanpassingen.
39%3.1f MB Support %3.1f MB
40The partition %s is already mounted. MainWindow De partitie %s is al betrokken.
41%3.1f GB Support %3.1f GB
42%ld MB Support Einde: %ld MB
43Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on the disk %s will be irretrievably lost if you do so! MainWindow Bent u zeker dat u de veranderingen nu wilt terugschrijven naar de schijf?\n\n&U zult alle gegevens op de %s schijf onherroepelijk kwijt zijn als u dit doet!
44Are you sure you want to delete the selected partition?\n\nAll data on the partition will be irretrievably lost if you do so! MainWindow Bent u zeker dat u de geselecteerde partitie wilt verwijderen?\n\nU zult alle gegevens op de partitie onherroepelijk kwijt zijn als u dit doet!
45Create… MainWindow Maak…
46Disk system \"%s\"\" not found! MainWindow Schijf \"%s\"\" systeem niet gevonden!
47Could not unmount partition %s. MainWindow Kon partitie %s niet onttrekken.
48Mount MainWindow Betrek
49Create CreateParamsPanel Maak
50Device DiskView Apparaat
51Disk MainWindow Schijf
52Volume name PartitionList Naam gegevensdrager
53Continue MainWindow Doorgaan
54Cannot delete the selected partition. MainWindow Kan de geselecteerde partitie niet verwijderen.
55Mount all MainWindow Betrek alles
56Cancel CreateParamsPanel Annuleren
57Delete partition MainWindow Verwijder partitie
58End: %ld MB Support Einde: %ld MB
59Eject MainWindow Uitwerpen
60%3.1f KB Support %3.1f KB
61Partition MainWindow Partitie
62File system PartitionList Bestandssysteem
63Validation of the given creation parameters failed. MainWindow Natrekken van de gegeven creatieparameters is mislukt.
64Size PartitionList Grootte
65Don't know how to gather initialization parameters for this disk system. MainWindow Geen methode bekend voor het verzamelen van initialisatieparameters voor dit schijfsysteem.
66Validation of the given initialization parameters failed. MainWindow Natrekken van de opgegeven initialisatieparameters is mislukt.
67The selected partition does not contain a partitioning system. MainWindow De geselecteerde partitie bevat geen partitioneringssysteem.
68Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on the partition %s will be irretrievably lost if you do so! MainWindow Bent u zeker dat u de veranderingen nu wilt terugschrijven naar de schijf?\n\nU zult alle gegevens op de %s partitie onherroepelijk kwijt zijn als u dit doet!
69The partition %s is currently mounted. MainWindow De partitie %s is op dit moment betrokken.
70Partition size CreateParamsPanel Partitiegrootte
71Surface test (not implemented) MainWindow Oppervlaktetest (niet geïmplementeerd)
72%Ld B Support %Ld B
73Creation of the partition has failed. MainWindow Creatie van de partitie is mislukt.
74The currently selected partition is not empty. MainWindow De huidig geselecteerde partitie is niet leeg.
75Unmount MainWindow Onttrekken