Ticket #5640: fi.catkeys

File fi.catkeys, 2.7 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
Line 
11 finnish x-vnd.Haiku-About 1897231329
2Travis Geiselbrecht (and his NewOS kernel)\n AboutView Travis Geiselbrecht (ja hänen NewOS-ytimensä)\n
3%ld Processors: AboutView %ld suoritinta:
4Michael Phipps (project founder)\n\n AboutView Michael Phipps (projektin perustaja)\n\n
5The Haiku-Ports team\n AboutView Haiku-Ports -ryhmä\n
6Website, marketing & documentation:\n AboutView Web-sivusto, markkinointi ja dokumentaatio:\n
7... and the many community members making donations!\n\n AboutView ... ja monet lahjoituksia tekevät yhteisöjäsenet!\n\n
8Revision AboutView Korjausversio
9Source Code: AboutView Lähdekoodi:
10Processor: AboutView Suoritin:
11Kernel: AboutView Ydin:
12Contributors:\n AboutView Avustajat:\n
13Unknown AboutView Tuntematon
14\n… and probably some more we forgot to mention (sorry!)\n\n AboutView \n… ja luultavasti vielä jotain muuta, jonka joku unohti mainita (anteeksi!)\n\n
15%.2f GHz AboutView %.2f GHz
16The BeGeistert team\n\n AboutView BeGeistert-ryhmä\n\n
17Memory: AboutView Muisti:
18Past maintainers:\n AboutView Entiset ylläpitäjät:\n
19The code that is unique to Haiku, especially the kernel and all code that applications may link against, is distributed under the terms of the AboutView Koodin, joka on uniikkia Haikulle, erityisesti ydin ja kaikki koodi johon sovellukset linkittävät, levitysehtona on
20\n\nSpecial thanks to:\n AboutView \n\nErityiskiitokset:\n
21Licenses: AboutView Lisenssit:
22. Some system libraries contain third party code distributed under the LGPL license. You can find the copyrights to third party code below.\n\n AboutView . Jotkut järjestelmäkirjastot sisältävät kolmannen osapuolen koodia, jota levitetään LGPL-lisenssin alaisena. Löydät kolmannen osapuolen koodin copyright-oikeudet alapuolelta.\n\n
23\nCopyrights\n\n AboutView \nCopyright-oikeudet\n\n
24Current maintainers:\n AboutView Nykyiset ylläpitäjät:\n
25Time running: AboutView Aika kuluu:
26MIT license AboutView MIT-lisenssi
27The Haikuware team and their bounty program\n AboutView Haikuware-ryhmä ja heidän bounty-ohjelmansa\n
28About this system AboutWindow Tästä järjestelmästä
29Version: AboutView Versio:
30%ld MHz AboutView %ld MHz
31The copyright to the Haiku code is property of Haiku, Inc. or of the respective authors where expressly noted in the source.\n\n AboutView Haiku-koodin copyright on Haiku, Inc. -yhtiöllä tai kullekin kuuluvalla tekijällä, milloin lähdekoodissa on nimenomaisesti niin ilmaistu\n\n
32[Click a license name to read the respective license.]\n\n AboutView [Napsauta lisenssinimeä vastaavan lisenssin lukemiseksi.]\n\n
33%d MB total, %d MB used (%d%%) AboutView %d Mt yhteensä, %d Mt käytetty (%d%%)
34License: AboutView Lisenssi:
35Translations:\n AboutView Käännökset:\n