Ticket #5642: fi.catkeys

File fi.catkeys, 7.0 KB (added by Karvjorm, 12 years ago)
Line 
11 finnish x-vnd.Haiku-bootman 88430815
2The boot manager has been successfully installed on your system. BootManagerController Alkulataushallinta on asennettu onnistuneesti järjestelmääsi.
3After two seconds DefaultPartitionPage Kahden sekunnin kuluttua
4The old Master Boot Record was successfully save to %s. BootManagerController Vanha Master Boot Record tallennettiin onnistuneesti kohteeseen %s.
5At least one partition must be selected! BootManagerController Vähintään yksi osio on valittava!
6The old Master Boot Record could not be saved to %s BootManagerController Vanhaa Master Boot Record ei voitu tallentaa kohteeseen %s
7Restore MBR BootManagerController Button Palauta MBR
8The Master Boot Record (MBR) of the boot device:\n\t%s\nwill now be saved to disk. Please select a file to save the MBR into.\n\nIf something goes wrong with the installation or if you later wish to remove the boot menu, simply run the bootman program and choose the 'Uninstall' option. BootManagerController Alkulatauslaitteen Master Boot Record (MBR):\n\t%s\ntallennetaan nyt levylle. Valitse tiedosto, mihin MBR tallennetaan.\n\nJos jokin menee asennuksessa väärin tai jos haluat myöhemmin poistaa alkulatausvalikon, suorita yksinkertaisesti bootman-ohjelma ja valitse 'Uninstall'-valitsin.
9About to restore the Master Boot Record (MBR) of %disk from %file. Do you wish to continue? BootManagerController Don't translate the place holders: %disk and %file Levyn %disk Master Boot Record (MBR) palautetaan tiedostosta %file. Haluatko jatkaa?
10An error occurred writing the boot menu. The Master Boot Record might be destroyed, you should restore the MBR now! BootManagerController Tapahtui virhe kirjoitettaessa alkulatausvalikkoa. Master Boot Record saattaa olla vaurioitunut, sinun on palautettava MBR nyt!
11Timeout: %s DefaultPartitionPage Aikavalvonta: %s
12Select FileSelectionPage Button Valitse
13After four seconds DefaultPartitionPage Neljän sekunnin kuluttua
14Choose this option to install a boot menu, allowing you to select which operating system to boot when you turn on your computer. EntryPage Valitse tämä valitsin asentaaksesi alkulatausvalikon, joka sallii sinun valita, mikä käyttöjärjestelmä alkuladataan kun käynnistät tietokoneesi.
15Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is the file that was created when the boot manager was first installed. BootManagerController Paikallista Master Boot Record (MBR) -tietueen tallennustiedosto, josta se voidaan palauttaa. Tämä on tiedosto, joka luotiin silloin kun alkulataushallinta asennettiin ensimmäisen kerran.
16Next WizardView Button Seuraava
17Please specify a default partition and a timeout.\nThe boot menu will load the default partition after the timeout unless you select another partition. You can also have the boot menu wait indefinitely for you to select a partition.\nKeep the 'ALT' key pressed to disable the timeout at boot time. DefaultPartitionPage Määritä oletusosio ja aikavalvonta.\nAlkulatausvalikko lataa oletusosion aikavalvonta-ajan kuluttua, jollet valitse muuta osiota. Voit valita myös alkulatausvalikon odottamaan toistaiseksi, kun valitset osiota.\nPitämällä 'ALT'-näppäin painettuna otat pois käytöstä aikavalvonnan alkulatauksen aikana.
18After one second DefaultPartitionPage Yhden sekunnin kuluttua
19The partition table of the first hard disk is not compatible with Boot Manager.\nBoot Manager needs 2 KB available space before the first partition. BootManagerController Ensimmäisen kiintolevyn osiotaulu ei ole yhteensopiva alkulataushallinnan kanssa.\nAlkulataushallinta tarvitsee 2 kilotavua käytettävissä olevaa tilaa ennen ensimmäistä osiota.
20The following partitions were detected. Please check the box next to the partitions to be included in the boot menu. You can also set the names of the partitions as you would like them to appear in the boot menu. PartitionsPage Havaittiin seuraavat osiot. Osio sisällytetään alkulatausvalikkoon valitsemalla osion viereinen valintaruutu. Voit myös asettaa osioiden nimet niin kuin haluat niiden näkyvän alkulatausvalikossa.
21After one minute DefaultPartitionPage Yhden minuutin kuluttua
22The Master Boot Record of the boot device (%s) has been successfully restored from %s. BootManagerController Alkulatauslaitteen (%s) Master Boot Record palautettiin onnistuneesti tiedostosta %s.
23Haiku Boot Manager BootManager About text title Haiku-alkulataushallinta
24Write boot menu BootManagerController Button Kirjoita alkulatausvalikko
25Choose this option to remove the boot menu previously installed by this program.\n EntryPage Valitse tämä valitsin tämän ohjelman aiemmin asentaman alkulatausvalikon poistamiseksi.\n
26The Master Boot Record could not be restored! BootManagerController Master Boot Record -tietuetta ei voitu palauttaa!
27Default Partition DefaultPartitionPage Title Oletusosio
28After five seconds DefaultPartitionPage Viiden sekunnin kuluttua
29Back BootManagerController Button Takaisin
30Installation of boot menu completed BootManagerController Title Alkulatausvalikon asennus onnistui
31File: FileSelectionPage Text control label Tiedosto:
32Previous WizardView Button Edellinen
33About to write the following boot menu to the boot disk (%s). Please verify the information below before continuing. BootManagerController Seuraavaa alkulatausvalikkoa ollaan kirjoittamassa alkulatauslevylle (%s). Vahvista ennen jatkamista alla olevat tiedot.
34Boot Manager BootManagerWindow Window Title Alkulataushallinta
35Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is the file that was created when the boot manager was first installed. UninstallPage Paikallista Master Boot Record (MBR) -tietueen tallennustiedosto, josta se voidaan palauttaa. Tämä on tiedosto, joka luotiin silloin kun alkulataushallinta asennettiin ensimmäisen kerran.
36Old Master Boot Record Saved failure BootManagerController Title Vanhan Master Boot Record -tietueen tallennusvirhe
37Next BootManagerController Button Seuraava
38Never DefaultPartitionPage Ei koskaan
39Unnamed %d LegacyBootDrive Default name of a partition whose name could not be read from disk; characters in codepage 437 are allowed only Nimetön %d
40written by BootManager tekijä:
41Boot Manager is unable to read the partition table! BootManagerController Alkulataushallinta ei kykene lukemaan osiotaulua!
42OK BootManager Valmis
43Copyright %year, Haiku Inc.\n BootManager Leave %year untranslated Copyright %year, Haiku Inc. \n
44Unknown LegacyBootDrive Text is shown for an unknown partition type Tuntematon
45Backup Master Boot Record BootManagerController Title Varmuuskopioi Master Boot Record
46About to write the boot menu to disk. Are you sure you want to continue? BootManagerController Alkulatausvalikkoa ollaan kirjoittamassa levylle. Oletko varma, että haluat jatkaa?
47Default Partition: DefaultPartitionPage Menu field label Oletusosio:
48Partitions DefaultPartitionPage Pop up menu title Osiot
49Summary BootManagerController Title Yhteenveto
50OK BootManagerController Button Valmis
51Immediately DefaultPartitionPage Heti
52Done BootManagerController Button Valmis
53After three seconds DefaultPartitionPage Kolmen sekunnin kuluttua